TÀI LIỆU - CÔNG NGHỆ

Quy chuẩn Việt Nam của bộ Y tế về độ pH nước máy, nước ăn uống và nước sinh hoạt

Ảnh hưởng độ pH nước đến sức khỏe con người

Chúng ta rất quan tâm về ảnh hưởng độ pH nước đến sức khỏe con người. Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) có quy định về độ pH nước máy, nước ăn uống và nước sinh hoạt. Cách phát hiện pH nước sử dụng và các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ sức khỏe cho người nhà vfa người thân trong gia đình bạn.